~   Adendum  ~ Samenwerkings Overeenkomst  
 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  • De overeenkomst is geldig vanaf de datum van de overeenkomst en is van onbepaalde duur.
  • De overeenkomst kan op ieder moment door de afnemer alsmede door de aanbieder opgezegd worden, zonder enig opzegtermijn.
  • Bij opzegging dienen zowel de afnemer als de aanbieder al het verschuldigde te retourneren alsmede te betalen indien dit van toepassing is, binnen 14 kalenderdagen.
  • Wanneer er gerefereerd wordt aan producten die door de aanbieder aangeboden worden aan de afnemer, worden hier met name de volgende producten mee bedoelt : vouchers met pincodes voor het opwaarderen van beltegoeden, internet betaalkaarten en andere digitale opwaardeer producten.
  • Indien er sprake is van incasso kosten, worden die ten alle tijden in rekening gebracht bij de afnemer.
  • Deze overeenkomst is aan wijzigingen onderhevig. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden de website van de aanbieder namelijk : getconnectedbv.com . De artikelen die op de website van vermeld staan zijn de meest recente artikelen en hebben overwicht op deze overeenkomst. Ten alle tijde kan de meest recente versie opgevraagd worden bij de aanbieder.
 
 1. VERANTWOORDELIJKHEDEN
  • Aanbieder
   • De aanbieder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en het oplossen van technische problemen met betrekking tot het uitgeleende utiliteitskanaal aan de afnemer.
   • De aanbieder is verantwoordelijk voor de aanleveren en beschikbaarstelling van producten door middel van de technische middelen die door de aanbieder beschikbaar gesteld worden aan de afnemer.
   • De aanbieder fungeert als tussenhandel welke producten van diverse providers verkoopt. De correctheid van de pincodes valt onder de verantwoordelijkheid van de provider.
   • De aanbieder zal zijn verantwoordelijkheid nemen op het moment dat de afnemer de aanbieder kan voorzien van een schriftelijke bevestiging van de provider waarin wordt bevestigd dat de fout niet bij de provider ligt.
   • De aanbieder verklaart in het kader van goed ondernemersschap de intentie te hebben om de afnemer zo veel mogelijk binnen alle redelijkheid goede service te verlenen.
   • De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die opgelopen wordt door het gebruik van het utiliteitskanaal door de afnemer.
 • Afnemer
  • De afnemer is verantwoordelijk voor het in goede staat terug te geven van het utiliteitskanaal aan de aanbieder. Indien bij het einde van de overeenkomst het utiliteitskanaal niet meer in goede staat is, zal de aanbieder de opgedane schade middels de borg verrekenen.
  • Bij technische problemen dient de afnemer direct contact op te nemen met de aanbieder.
  • De afnemer is verantwoordelijk voor de bevoorrading van het printpapier.
  • De afnemer dient te aanbieder ten alle tijden op de hoogte te houden van naams wijzigingen en of bedrijfswijzigingen die relevant zijn voor de zakelijke relatie zoals wijziging van bedrijfsnaam en n.a.w..
 • Provider
  • Onder een provider worden in deze overeenkomt verstaan, de partij die merk eigenaar is van het product.
  • De aanbieder fungeert als tussenhandel welke producten van diverse providers verkoopt. De correctheid van de pincodes valt onder de verantwoordelijkheid van de provider.
 1. DIENSTVERLENING
  • De aanbieder stelt zichzelf ten dienste middels haar klantenservice welke op werkdagen bereikbaar is tussen 10 uur en 18 uur. Buiten kantoortijden is de aanbieder alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar. Voor de meest recente contact gegevens van de aanbieder verwijst de aanbieder de afnemer naar de website www.getconnectedbv.com
 • De aanbieder zal eerst trachten om de afnemer direct en op afstand te helpen. Indien het niet gelukt is om op afstand de afnemer te assisteren, zal de afnemer de aanbieder verzoeken om per aangetekende post het utiliteitskanaal te retourneren voor reparatie. De aanbieder zal tevens per aangetekende post een vervangings utiliteitskanaal naar de aanbieder versturen.
 • De kosten voor het retour sturen van de aangetekende post zijn voor de rekening van de aanbieder.
 • Indien de dienstverlenings acties beschreven in utiliteitskanaal 3.2 en 3.3 het probleem van de aanbieder niet hebben opgelost, kan de aanbieder ervoor kiezen om de afnemer persoonlijk te bezoeken.
 • Voor nadere toelichting omtrent het recrediteringsbeleid wordt naar het bijgeleverde protocol verwezen.
 1. BORG
  • Algemeen
   • De afnemer betaalt een borg welke hoort bij het uitgeleende utiliteitskanaal aan de aanbieder.
   • Indien de afnemer geen borg heeft betaald en gedurende 1 kalender maand geen producten van de aanbieder heeft verkocht, behoudt de aanbieder het recht om het uitgeleende utiliteitskanaal terug te vragen aan de afnemer.
  • Betaling
De borg dient overgemaakt te worden naar de rekening nummer IBAN: NL49 INGB 0709 5492 88 ten name van Get Connected BV en onder vermelding van: Borgsom + Product Naam + Naam van de afnemer.
 • Betalingsregeling
  • Indien de afnemer niet in staat is om het borgsom in 1 keer te betalen kan de afnemer een betalingsregeling treffen met de aanbieder.
  • Bedragen van de betalingsregeling worden uitsluitend op basis van automatische incasso in rekening gebracht bij de afnemer.
  • Het verschuldigde borgsom kan middels een betalingsregeling betaald worden in termijnen. Dit kunnen verschillen tussen 2 tot en met 10 termijnen. De afnemer zal dit schriftelijk overeen dienen te komen met de aanbieder.
 • Terug betaling Borg
  • Bij het einde van de overeenkomst dient de aanbieder het borg bedrag te storneren binnen 14 kalenderdagen indien de afnemer het uitgeleende utiliteitskanaal in goede staat aan de aanbieder heeft geretourneerd.
  • Indien er schade is aan het utiliteitskanaal, zal de aanbieder die verreken met het betaalde borg bedrag.
  • Indien de afnemer geen borg heeft betaald en het utiliteitskanaal niet terug wenst te geven zal de aanbieder de afnemer een bedrag van € 350 in rekening brengen welke binnen 14 kalenderdagen betaald dient te worden aan de aanbieder. Indien de afnemer het betalingstermijn van 14 kalenderdagen overschrijdt, zal de aanbieder tot incasso overgaan.
 
 1. FACTURATIE
  • Prepaid / Vooraf betaling
   • De afnemer kan op het platform van de aanbieder zijn account opwaarderen.
   • Zolang er nog geen pintransactie heeft plaatsgevonden is en blijft het bedrag wat de afnemer heeft opgewaardeerd van de afnemer.
 1. RECREDITERING
Bedragen worden alleen gerecrediteerd indien de afnemer met bewijs stukken afkomstig van de provider kan aantonen dat het gegeven product incorrect is of niet fuctioneert.  
 1. APPARATUUR GEBRUIK
  • Non Activiteit
   • Indien de afnemer borg heeft betaald en gedurende 3 kalender maanden geen producten van de aanbieder heeft ingekocht, behoudt de aanbieder zich het recht om het uitgeleende utiliteitskanaal terug te vragen aan de afnemer.
   • Indien de afnemer borg heeft betaald, zal de aanbieder het verschuldigde bedrag binnen 14 werkdagen storneren.
   • Indien de afnemer het utiliteitskanaal niet wenst terug te geven, wordt door de aanbieder een bedrag van
€ 350 in rekening gebracht.  
 • Misbruik
  • Het utiliteitskanaal is uitsluitend bestemd voor het verkopen van producten die door de aanbieder aangeboden worden. Misbruik of gebruik voor andere doeleinden kan leiden tot directe inname van het product door de aanbieder.
  • Indien de afnemer het utiliteitskanaal van de aanbieder gebruikt om andere producten te verkopen zoals bijvoorbeeld prodcuten van een (mogelijke) concurrent van de aanbieder, zal de aanbieder de afnemer een boete bedrag opleggen van € 5000. Dit bedrag dient betaald te worden binnen 14 kalenderdagen. Indien dit bedrag niet binnen 14 dagen betaald is, zal de aanbieder overgaan tot het inschakelen van een incasso bureau.
 1. DUUR & OPZEGGING OVEREENKOMST
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn partijen dit contract aangegaan voor een onbepaalde tijd.
  • Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzeg termijn van 30 kalenderdagen. Binnen dit termijn van 30 kalenderdagen dienen alle openstaande bedragen te worden betaald.
  • Indien er geen sprake is van een openstaande saldo bij de afnemer alsmede dat de afnemer geen bruikleen utiliteiten bezit van de aanbieder of dat er andere schriftlijke afspraken gemaakt zijn tussen de afnemer en de aanbieder welke op een eerder datum gedateerd zijn dan de datum van dit contract, kan de afnemer te allen tijde het contract per direct ontbinden.
  • In Artikel 8.3 staat te allen tijde bovengeschikt aan alle mogelijke toekomstige wijzigingen van deze samenwerkingsovereenkomst aangezien de aanbieder vanuit het oogpunt van goed ondernemersschap graag te allen tijde de afnemer deze vrijheid geeft.
 1. TOEPASSELIJK RECHT
  • Op de dienstverlening van de aanbieder  en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing.